បញ្ចូលឈ្មោះជាភាសាខ្មែរ៖
ឈ្មោះជាអក្សរឡាតាំង៖
Character Model:
Syllable Model:
SMT Model: